prevádzkovateľ: Sára Prokešová

so sídlom: Uherčice 356, 691 62 Uherčice, Česká Republika

IČO: 09784969 | DIČ: SK9458294956

tel: +420 734 84 66 84

predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.compraider.sk

  

 

I. Úvodné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) internetového obchodu www.compraider.sk, ktorého prevádzkovateľom je fyzická osoba Sára Prokešová so sídlom Uherčice 356, 691 62 Uherčice, identifikačné číslo (IČ): 09784969, číslo účtu vedeného v ČSOB pod IBAN číslom CZ8603000000000323969131 (EUR), (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.compraider.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

    

Zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, všetko v platnom znení.

   

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

   

  

II. Vymedzenie pojmov

  

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

    

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

  
Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

    

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje okrem iného každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú. Fakturácia prebieha na konkrétne IČO.

  

    

III. Užívateľský účet

    

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

     

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

  

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako šesť mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

  

IV. Uzavretie kúpnej zmluvy

  

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Všetky ceny sú zmluvné.

      

      
Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

     

• objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

• spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

• informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

    

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

   

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky či tovaru (zákazková výroba, množstvo, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a pod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

  

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci potvrdí kupujúcemu obratom doručenia objednávky, a to formou automaticky generovanej emailovej správy, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú zmluvné strany takouto zmluvou viazané a vznikajú im vzájomné práva a povinnosti z kúpnej zmluvy vyplývajúce. 

Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru, vrátane prepravného či poštovného, ​​uvedenú v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

  

Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim po uskutočnení objednávky zo strany kupujúceho bude prebiehať telefonicky alebo formou emailovej komunikácie.

   

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj reklamačný poriadok, a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a sú neobmedzene prístupné na stránkach internetového obchodu www.compraider.sk

  


V. Cena tovaru a platobné podmienky

  

Ceny tovaru vychádzajú z cenníka internetového obchodu www.compraider.sk,sú uvedené v EUROCH a nezahŕňajú náklady na poštovné či dopravu.

Ceny tovaru pred zľavou sú priemerné pôvodné ceny nového tovaru, ktoré sa u daného výrobku pohybovali.

Prípadné ďalšie zľavy (zákaznícka zľava) môžu byť poskytnuté individuálne na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Odporúčame registráciu. Registráciou zákazníka v systéme e-shopu môže predávajúci poskytnúť zákaznícku zľavu - ďalšiu zľavu na vybraný tovar a to na základe individuálnej dohody medzi predávajúcim a zákazníkom. Túto zľavu je možné poskytnúť na účely opakovaného nákupu.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodovať o výške poskytovaných zliav, prípadne o ich zrušení. Upraviť informácie zákazníckeho účtu (osobné, kontaktné, dodacie alebo fakturačné údaje, zmena adresy, hesla, zasielanie obchodného oznámenia) môže registrovaný zákazník vo svojej administrácii vždy po jeho prihlásení.

    

Online platby pre nás zaisťuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť Comgate a.s. je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty na www.comgate.cz.

      

Úhradu kúpnej ceny je možné vykonať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

   

• V hotovosti alebo kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke.

• Bezhotovostne cez online platobnú bránu na účet predávajúceho.

   

Spôsoby platby môžu byť upravené v objednávkovom formulári "Nákupného košíka".

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

   

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Výnimkou môže byť individuálna dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim.

  
  

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúra je súčasťou dodávky tovaru, alebo po uhradení ceny tovaru je zaslaný v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

   

    
VI. Odstúpenie od zmluvy 

 

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@compraider.sk

  

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

  

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak je spoločne s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Pokiaľ už bol tovar dodaný a prevzatý, je možné ho odovzdať osobne na prevádzkarni predávajúceho, alebo musí byť zaslaný späť na adresu spoločnosti, a to za nasledujúcich podmienok a odporúčaní:

    

• tovar najlepšie zasielajte v pôvodnom nepoškodenom obale.

• tovar musí byť čistý

• tovar nesmie byť používaný

• tovar musí byť nepoškodený

• tovar musí byť kompletný

• tovar odporúčame zasielať vhodným a bezpečným spôsobom s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti (dopravca, obal, označenie atď.).

Pokiaľ zašlete tovar v inom ako výrobnom obale, vystavujete sa riziku znehodnotenia obsahu. V prípade vzniku akejkoľvek škody v tejto súvislosti vplyvom nedodržania daného odporúčania, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Tovar zasielajte starostlivo zabalený a poistený, pretože predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, alebo poškodenie počas prepravy.

Po obdržaní vráteného tovaru a uznaní vrátenia peňazí za dodaný tovar, bude vystavený dobropis a zaslaný na adresu kupujúceho alebo elektronickou formou pomocou emailu.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

   

• o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

• na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

• na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba, odtiene v ponuke s uvedením čísla vzorkovníkov a pod.)

• na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze

• na dodávku tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

• na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Právo na odstúpenie kupujúceho od zmluvy sa týka iba spotrebiteľa, pokiaľ je kupujúcim podnikateľ nakupujúci tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (faktúra je vystavená na IČO) nevzniká mu tento nárok. Zákon takú možnosť neuvádza.

  

  

VII. Dodacie podmienky

   

Tovar je dodávaný v rámci Českej a Slovenskej republiky, po dohovore po celej Európe.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a tiež prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  

Na doručovanie zásielok je využívaný systém expedície s ohľadom na veľkosť alebo váhu zásielky a charakter tovaru. Spôsob dopravy určí kupujúci na základe vlastnej žiadosti a to voľbou v objednávkovom formulári "Nákupného košíka". Na požiadavku kupujúceho predávajúci vhodného dopravcu odporučí, prípadne bude ponúknutá osobného odberu tovaru. V závislosti od charakteru objednaného tovaru alebo jeho balenia si predávajúci vyhradzuje možnosť zmeny už kupujúcim zvoleného spôsobu doručenia, v tomto prípade bude kupujúci s návrhom oboznámený pred expedíciou zásielky. Akákoľvek zmena spôsobu doručenia je vždy riešená formou vzájomnej dohody.

  

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

VIII. Práva z chybného plnenia

    

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej

• sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa

• tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy

• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  

Ak má vec vadu alebo nemá vlastnosti vyššie uvedené, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo dodanie novej súčasti. Pokiaľ to nie je možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenia obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

   

Ak sa vyskytne vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Vlastnosti a popis tovaru s ohľadom na jeho povahu sú uvedené na stránkach produktového detailu tovaru webového rozhrania internetového obchodu www.compraider.sk.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok.

    

       

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@compraider.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporu prostredníctvom on-line formulára je možné tiež využiť ODR platformu.

  

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa konkrétneho tovaru môžu upraviť zvláštne podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim doporučené a to napríklad v detaile tovaru, kategórii tovaru, reklame a pod.

Všetky informácie o tovare umiestnenom na stránkach internetového obchodu sú informatívneho charakteru a nemožno z nich vyvodzovať právne následky.

  

X. Ochrana osobných údajov

   

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Odkaz tu: https://www.compraider.sk/ochrana-osobnich-udaju

  

XI. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  

Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Odkaz tu: https://www.compraider.sk/zasilani-obchodnich-sdeleni-a-cookies 

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

  

XII. Reklamačný poriadok

  

Na prípadné reklamácie sa vzťahujú právne predpisy Českej republiky, najmä Občiansky zákonník, v zmysle zákona č. 89/2012 Zb., v znení neskorších predpisov a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.compraider.sk, ktorý bol riadne zákazníkom reklamovaný.

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto Reklamačným poriadkom v rámci Všeobecných obchodných podmienok ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho vyjadruje kupujúci s týmto Reklamačným poriadkom súhlas.

Ku každému zakúpenému tovaru je prikladaná faktúra, ktorá slúži ako dodací list aj záručný list. Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí so záručnými podmienkami predávajúceho, a to v prípade osobného odberu. Ak nie je tovar odobraný osobne, okamihom prevzatia tovaru sa rozumie moment, kedy kupujúci preberá tovar od dopravcu.

Za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe podľa zákona, zodpovedá predávajúci. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je záručná doba (plynúca odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) pri spotrebnom novom tovare 24 mesiacov, pri tovare použitom 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci (expirácia), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína bežať nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, popr. na vady vzniknuté užívaním tovaru v rozpore alebo všeobecne známymi pravidlami a osobitnými predpismi pre užívanie danej veci.

Výrobca prípadne prvotný distribútor uvádza, že tovar zodpovedá právnym predpisom a spĺňa deklarované vlastnosti, akostné aj technické parametre. Uvádzaná kvalita dodávaného tovaru je garantovaná počas záručnej lehoty, za predpokladu dodržania predpísaných skladovacích, dopravných a aplikačných podmienok uvedených v sprievodnej technickej dokumentácii a na etikete.

Pri prevzatí tovaru kupujúci vec podľa možnosti čo najskôr prezrie a presvedčí sa o vlastnostiach a množstve. V prípade akejkoľvek zistenej vady vykoná reklamáciu. Množstevnú vadu kupujúci reklamuje pokiaľ možno ihneď pri prevzatí tovaru.

Vadu v akosti kupujúci reklamuje najlepšie ihneď po zistení, prípadne do 14 dní pri vade zjavnej, pri vade skrytej do 14 dní od zistenia vady, najneskôr však do uplynutia záručnej doby tovaru. V prípade zistenej vady tovaru pred jeho použitím, je možné tovar reklamovať osobne v prevádzke predávajúceho, alebo písomným podaním. K reklamácii musí kupujúci doložiť platný doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Priebeh riešenia reklamácie bude doložený písomnou formou medzi predávajúcim a kupujúcim. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Predovšetkým v prípade, keď si reklamačný postup žiada účasť tretej osoby. Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci od kupujúceho neobdržal podklady objektívne nutné pre riadne vybavenie reklamácie.V rámci prebiehajúcej reklamácie je kupujúci povinný tovar uhradiť v stanovenej lehote bez toho, aby reklamácia bola vybavená.

V prípade vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe má kupujúci právo na výmenu tovaru, opravu tovaru či zľavu z kúpnej ceny a to v rámci oprávnenej reklamácie. Pričom predávajúci je oprávnený zvoliť spôsob odstránenia vád tovaru. V prípade riešenia reklamácie výmenou či opravou tovaru, je kupujúci povinný prevziať tento tovar bez zbytočného odkladu. V prípade oprávnenej reklamácie množstevnej vady má kupujúci právo na dodanie chýbajúceho tovaru.

  

Oprávnená reklamácia môže byť uznaná v prípade:

  

• doloženie platného dokladu o zakúpenom tovare

• špecifikáciou konkrétnej vady reklamovaného tovaru s určením presnej identifikácie tovaru

• použitie a aplikácia tovaru odborným spôsobom, s odbornou starostlivosťou

• tovar bol správne použitý na svoj účel, s ohľadom na jeho povahu a pri dodržaní správnych podmienok na jeho používanie

 

  

Predávajúci neručí za škody spôsobené výrobkom v prípade jeho nevhodného použitia. Kupujúci preberá zodpovednosť za škody spôsobené obvyklým používaním tovaru a to aj v spojení s iným tovarom.

Kupujúci má možnosť pred vytvorením objednávky zoznámiť sa s povahou a vlastnosťami požadovaného tovaru.

Obdržaním objednávky od kupujúceho s určením dodania tovaru prostredníctvom dopravcu a to v období mimo rozsahu vhodného teplotného režimu prepravy objednaného tovaru sa kupujúci vystavuje riziku zodpovednosti za prípadné vady výrobku spôsobené vplyvom inej, než odporúčanej prepravnej teploty. V prípade reklamácie môže byť k vyššie uvedenému prihliadané.

 

  

Reklamovaný tovar sa posiela na adresu:

 

Sára Prokešová, Uherčice 356, 691 62 Uherčice, Česká Republika a to za nasledujúcich podmienok a odporúčaní:

    

• tovar najlepšie zasielajte v pôvodnom obale

• tovar musí byť kompletný

• tovar odporúčame zasielať vhodným a bezpečným spôsobom s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti (dopravca, obal, označenie atď.).

  

Pokiaľ zašlete tovar v inom ako výrobnom obale, vystavujete sa riziku znehodnotenia obsahu. V prípade vzniku akejkoľvek škody v tejto súvislosti vplyvom nedodržania daného odporúčania, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar zasielajte poistený, predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu či poškodenie počas prepravy. Náklady vzniknuté v súvislosti s reklamáciou, idú pri oprávnenej reklamácii na ťarchu predávajúceho, pri neoprávnenej reklamácii na ťarchu kupujúceho. Povinná strana sa zaväzuje tieto náklady oprávnenej strane uhradiť.

    

    

XIII. Zľavy

   

Pôvodná cena v akcii pri tovare znázorňuje hodnotu nového tovaru v čase, keď prišlo na trh ako novinka. To znamená cenu, za ktorú sa v obchodoch predávalo ako nové.

      

  

XIV. Záverečné ustanovenia

        

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

     

  

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Sára Prokešová, Uherčice 356, 691 62 Uherčice, Česká Republika

adresa elektronickej pošty: info@compraider.sk, telefón: +420 734 84 66 84