Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, názov obchodnej firmy, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“). V prípade registrácie evidujeme vaše obchodné transakcie.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

   

Od 25.05.2018 platí:

     

Informácie o spracovávaníe osobných údajov:

    

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, v zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

  

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov je Sára Prokešová, Uherčice 356, 691 62 Uherčice, Česká Republika, IČO: IČO: 09784969, DIČ:CZ9458294956

   

Môžete nás kontaktovať: telefón: +420 734 84 66 84, email: info@compraider.sk

   

  
Rozsah spracovávaných osobných údajov:

  

S ohľadom na očakávanú kvalitu služieb zákazníkom, v súlade s plnením zákonných povinností a tiež s ohľadom na ochranu našich oprávnených záujmov, spracovávame osobné údaje s minimálnym rozsahom. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, prípadne s vlastným súhlasom poskytnuté údaje potenciálnych zákazníkov.

  

Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov zákazníka:

   

Základné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska)

Kontaktné údaje (telefónne číslo, email, kontaktná adresa)

Informácie o produktoch a službách (o zakúpenom tovare, o tovare zvažovanom na zakúpenie, informácie o využívaní nášho eshopu, informácie využívania newsletterov a pod., záznamy emailovej komunikácie a inej komunikácie v elektronickej alebo písomnej podobe, transakčné údaje - údaje o platbách a platobných metódach a pod.)

  

Účely spracovania osobných údajov:

  

Osobné údaje zákazníka spracovávame predovšetkým pre potrebu uzavretia kúpnej zmluvy, predmetom tejto zmluvy je dodanie nami ponúkaného tovaru a služieb. Spracovanie osobných údajov zahŕňa predovšetkým činnosť ako je príjem a následné spracovanie objednávok, vystavenie faktúr a daňových dokladov, expedícia a odosielanie tovaru na zákazníkom uvedenú adresu a pod.

  

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj na účely vedenia účtovníctva, spisovej, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na informovanie o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

     

Právne základy spracovania osobných údajov:

      

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch kedy:

  

Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)

•  Alebo je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom

Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb alebo spracovania s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

     

Príjemcovia osobných údajov:

    

Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

    

• Kuriérske a prepravné spoločnosti

• Dodávatelia tovaru (expedícia z výroby alebo centracieho skladu)

• Marketingové agentúry

• Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori

• Advokátske a právne kancelárie

• Znalci a súdni znalci

• Inkasné spoločnosti a exekútori

• Súdy a orgány činné v trestnom konaní

• Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

  

Doba uchovávania osobných údajov:

   

• V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, kým svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

• V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu, ktorá je odôvodnená vzhľadom na životný cyklus, zakúpený produkt alebo službu, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

• V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

• V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

   

Vaše práva ako dotknutých osôb:

  

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Informácie o kontaktných údajoch".

Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcami vašich osobných údajov, aká je doba spracovania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, ak sú nesprávne, alebo spracovávané nezákonne.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ si prajete budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, ak zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Máte právo na prenositeľnosť údajov, ak si prajete preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, pokiaľ tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 444, https://www.uoou.cz.

    

Ako a kde môžete uplatniť svoje práva:

    

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +420 734 84 66 84, emailom: info@compraider.sk. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní.

Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom informovať. Pokiaľ bude, ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.